JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Krk

16.07.2017.

Na temelju članka 77. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 38/09, 123/11, 56/16) i članka 26. Statuta Županijske lučke uprave Krk (KLASA: 023-01/14-01/01, URBROJ: 2170/1-14/1-36), Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Krk

Za ravnatelja Županijske lučke uprave Krk mogu se imenovati kandidati koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • koja je završila preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, čijim završetkom se stječe najmanje 180 ECTS bodova, odnosno osoba koja je završila sveučilišni studij prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03.), u znanstvenom području tehničkih ili društvenih znanosti;
  • koja ima najmanje tri godine radnog iskustva.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Kandidati su obavezni uz prijavu na natječaj priložiti:

  • životopis;
  • izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem; 
  • presliku radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički ispis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)
  • pisani prijedlog plana i programa rada za razdoblje od četiri godine

Ravnatelj se imenuje na četiri godine.

S kandidatima koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja provest će se prethodni razgovor.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom  kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 10 (deset) dana od dana objave javnog natječaja, na adresu: 

Županijska lučka uprava Krk
Upravnom vijeću Županijske lučke uprave
Trg bana Josipa Jelačića 5
51500 KRK
s naznakom: „Prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati“

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Ako se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Upravno  vijeće  obavijestit će  svakog prijavljenog kandidata o rezultatu natječaja s poukom o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od petnaest dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda, a sve u roku od 15 dana od dana primitka suglasnosti ministra mora, prometa i infrastrukture na odluku o imenovanju.

Tags: natječaj