Opće informacije

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Odredbom članka 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09) propisano je da se radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokanog značaja može osnovati više lučkih uprava.

Županijska lučka uprava Krk osnovana radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području jedinica lokalne samouprave na otoku Krku.

Županijska lučka uprava Krk osnovana je na temelju članka 31. Zakona o morskim lukama („Narodne novine“ br. 108/95, 97/00) i članka 7. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97) odlukom Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije od 8. travnja 1999. godine.

Lučka uprava je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama uređenim Zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom.

Županijska lučka uprava Krk upravlja sljedećim lukama otvorenim za javni promet županijskog značaja: Baška, Krk, Malinska, Omišalj, Punat, Surbova-Baška, Šilo, Valbiska i Vrbnik.

Županijska lučka uprava Krk upravlja sljedećim lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja: Čižići (Dobrinj), Dunat, Glavotok, Klimno, Lokvišća (Šilo), Njivice, Porat (Malinska), Rova (Malinska), Soline (Dobrinj), Stara Baška, Sv. Fuska, Vantačići (Malinska), Vela Jana i Voz.

Županijskom lučkom upravom upravlja Upravno vijeće.

Članovi Upravnog vijeća su:

 1. Nada Milošević, predsjednica, predstavnik osnivača​​
 2. Vlado Šušak, predstavnik osnivača
 3. Miroslav Topić, predstavnik osnivača
 4. Danko Milohnić, predstavnik koncesionara
 5. Vladimir Malnar, predstavnik nadležne lučke kapetanije

Radom Županijske lučke uprave rukovodi ravnatelj, koji organizira, vodi rad i poslovanje Županijske lučke uprave Krk. 

Za ravnatelja imenovan je Alfred Franković.

 

​DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK

Županijska lučka uprava obavlja sljedeće djelatnosti u svom djelokrugu rada:

 • briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
 • gradnja i održavanje lučke podgradnje,
 • stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);
 • osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
 • osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;
 • usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
 • donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone;
 • drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Temeljem čl. 60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama prihodi lučke uprave su:

 • lučke pristojbe,
 • naknada od koncesija za lučke djelatnosti,
 • sredstva iz proračuna osnivača,
 • ostali prihodi.

Županijska lučka uprava Krk je neprofitna pravna osoba na koju se primjenjuju propisi o ustanovama.
Na financijsko poslovanje primjenjuje se Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 10/08, 07/09) i Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 20/94, 40/94 i 98/94).