Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Krk

7.05.2017.

Na temelju članka 77. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 38/09, 123/11, 56/16) i članka 26. Statuta Županijske lučke uprave Krk (KLASA: 023-01/14-01/01, URBROJ: 2170/1-14/1-36), Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Krk

Za ravnatelja Županijske lučke uprave Krk mogu se imenovati kandidati koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • koja je završila preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, čijim završetkom se stječe najmanje 180 ECTS bodova, odnosno osoba koja je završila sveučilišni studij prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03.), u znanstvenom području tehničkih ili društvenih znanosti;
  • koja ima najmanje tri godine radnog iskustva.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Kandidati su obavezni uz prijavu na natječaj priložiti:

  • životopis;
  • izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem; 
  • presliku radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički ispis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)
  • pisani prijedlog plana i programa rada za razdoblje od četiri godine

Ravnatelj se imenuje na četiri godine.

S kandidatima koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja provest će se prethodni razgovor.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom  kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 60 (šezdeset) dana od dana objave javnog natječaja, na adresu: 

Županijska lučka uprava Krk
Upravnom vijeću Županijske lučke uprave
Trg bana Josipa Jelačića 5
51500 KRK
s naznakom: „Prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati“

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Ako se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Tags: natječaj