Opće informacije

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Odredbom članka 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09) propisano je da se radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokanog značaja može osnovati više lučkih uprava.

Županijska lučka uprava Krk osnovana radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području jedinica lokalne samouprave na otoku Krku.

Županijska lučka uprava Krk osnovana je na temelju članka 31. Zakona o morskim lukama („Narodne novine“ br. 108/95, 97/00) i članka 7. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97) odlukom Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije od 8. travnja 1999. godine.

Lučka uprava je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama uređenim Zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom.

Županijska lučka uprava Krk upravlja sljedećim lukama otvorenim za javni promet županijskog značaja: Baška, Krk, Malinska, Omišalj, Punat, Surbova-Baška, Šilo, Valbiska i Vrbnik.

Županijska lučka uprava Krk upravlja sljedećim lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja: Čižići (Dobrinj), Dunat, Glavotok, Klimno, Lokvišća (Šilo), Njivice, Porat (Malinska), Rova (Malinska), Soline (Dobrinj), Stara Baška, Sv. Fuska, Vantačići (Malinska), Vela Jana i Voz.

Županijskom lučkom upravom upravlja Upravno vijeće.

Članovi Upravnog vijeća su:

 1. Loris Rak, predsjednik, predstavnik osnivača;
 2. Goran Petrc, predstavnik osnivača;
 3. Vlado Šušak, predstavnik osnivača;
 4. predstavnik koncesionara;
 5. Marino Ivošić, predstavnik nadležne lučke kapetanije

Radom Županijske lučke uprave rukovodi ravnatelj, koji organizira, vodi rad i poslovanje Županijske lučke uprave Krk. 

Vršitelj dužnosti ravnatelja obnaša Antun Mišta.

​DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK

Županijska lučka uprava obavlja sljedeće djelatnosti u svom djelokrugu rada:

 • briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
 • gradnja i održavanje lučke podgradnje,
 • stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);
 • osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
 • osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;
 • usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
 • donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone;
 • drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Temeljem čl. 60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama prihodi lučke uprave su:

 • lučke pristojbe,
 • naknada od koncesija za lučke djelatnosti,
 • sredstva iz proračuna osnivača,
 • ostali prihodi.

Županijska lučka uprava Krk je neprofitna pravna osoba na koju se primjenjuju propisi o ustanovama.
Na financijsko poslovanje primjenjuje se Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 10/08, 07/09) i Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 20/94, 40/94 i 98/94).