Zahtjev za nautički vez

Zaštita prava korisnika javnih usluga

Pod postupanjem pružatelja javnih usluga smatra se poduzimanje ili propuštanje radnji pružatelja javnih usluga koje imaju učinak na prava, obveze ili pravne interese fizičkih i pravnih osoba, a o kojima se ne rješava u upravnom postupku.
Ako korisnik javnih usluga smatra da su postupanjem Županijske lučke uprave Krk povrijeđena njegova prava ili pravni interesi, može izjaviti i prigovor radi zaštite svojih prava, odnosno pravnih interesa tijelu nadležnom za provedbu nadzora nad obavljanjem tih javnih usluga.
Prigovor se može izjaviti sve dok radnja ili propuštanje radnje pružatelja javnih usluga traje.

Postupanje po prigovoru korisnika javnih usluga

Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo dužna je ispitati navode korisnika javnih usluga te poduzeti mjere iz svoje nadležnosti po pravu nadzora.
Nadležno tijelo dužno je bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana izjavljivanja prigovora, obavijestiti korisnika usluga u pisanom obliku o mjerama koje je u povodu prigovora poduzelo. Ako korisnik usluga nije zadovoljan poduzetim mjerama ili u propisanom roku nije obaviješten o poduzetim mjerama, može pokrenuti upravni spor.
 

( motoscafo, gommone, barca a vela, ...)
Podaci koji unosite u web formular ostaju pohranjeni na internet stranici 24h nakon čega se automatski brišu te ne ostaje nikakav zapis. Podaci se šalju direktno na email u Županijsku lučku upravu Krk (info @ zluk.hr) odgovornoj osobi koja zaprima vaš zahtjev. Da bi poslali "zahtjev" nužno je da odobrite slanje vaših (unešenih) podataka.